Author: Arthit Nuampiamyai

จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 100% จนถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2564

 ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร  วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 100% จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่…

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19 ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรดำเนินการติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ข้อปฏิบัติต่างๆ การป้องกันโควิด-19 และ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19 ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด #วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร#สถานศึกษาปลอดโควิด19

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร “ผ่านมาตรฐาน” สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร “ผ่านมาตรฐาน” สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดย Thai Stop Covid Plus – กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ